Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme Cavalieri di Malta OSJ (nulla ha a che vedere con i Cavalieri di Malta dello SMOM)

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Относно: използването на интернет страницата www.osjknightsofmalta.eu

В сила от 20.05.2018 г.

Последно изменена на 20.05.2018 г

Il Rappresentante ufficiale in Bulgaria, Ambasciatore at Large del Sovrano Ordine di San Giovanni Cavalieri di Malta O.S.J., Cavaliere di Gran Croce Mario Ponte, alla destra di S.A.S. Don Basilio Calì di San Lorenzo, Duca di Jedisa’n, Gran Duca di Emmatha’, Principe Rurikovich,Principe di Minervino Murge e Gran Maestro O.S.J. Malta

Vi informiamo che sul sito https://datipersonali.eu/ appartenente alla nostra società di consulenza DATI PERSONALI BG Srl, società specializzata che gestisce tutte le nostre pratiche di consulenza del GDPR, potrete trovare l’informativa relativa al Trattamento dei Dati, oltre alla Politica della Privacy ed il Codice Etico al quale l’Ordine Sovrano dei Cavalieri di Malta OSJ si è uniformata.

Sappiate che Dati Personali BG Srl sarà pronta a praticare uno sconto particolare se comunicate di avere appreso questa informazione attraverso la visione del nostro sito web.

Al temine della versione bulgara troverete la versione in italiano

ВЪВЕДЕНИЕ

Извършвайки дейността си, Посолство на O.S.J.в България, обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.

Тази интернет страница http://www.osjknightsofmalta.eu/ е собственост на Посолство на O.S.J. в България и се управлява в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. Посолство на O.S.J. в България се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на интернет страницата си.

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. Ние не продаваме вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни са всяка информация, посредством която едно физическо лице може да бъде идентифицирано (например- имена, възраст, дата на раждане, електронен адрес, телефон, геолокация и много други).

Посолство на O.S.J.в България не обработва данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице.

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Посолство на O.S.J.в България събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на Посолството за предоставяне на услуги.

КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

Посолство на O.S.J.в България събира само необходимата по закон информация. Чрез електронната форма за контакт се събират име и електронен адрес.

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ

Предоставените от Вас лични данни се използват само с цел предоставяне на исканата от Вас информация.

РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите лични данни не се предават на трети лица. Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене, Посолство на O.S.J.в България да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители.

ТРАНСФЕР В ТРЕТИ СТРАНИ

Посолство на O.S.J. в България не прехвърля данните Ви в трети страни извън ЕС като правило.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Посолство на България O.S.J. взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях, Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите в тези случаи.

Всички служители на Посолство на O.S.J.в България са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.

За случаите, в които Посолство на O.S.J.в България споделя информация за Вас с трети лица – доставчици на Посолство на O.S.J.в България. Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това.

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ще задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ВИ

Ако сте предоставили Ваши лични данни на Посолство на O.S.J. България Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

1. да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт;

2. право на достъп до личните Ви данни, обработвани от Посолство на O.S.J в България

3. право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;

4. право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четен формат (когато това е приложимо);

5. правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;

6. право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.;

7. право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

Ако искате да упражните правата си, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на ambasciata.bulgaria@osjknightsofmalta.eu

Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които иначе по закон, не се изисква достъп.

Упражняването на Вашите права, когато те не са повтарящи се и неоснователни, не е обвързано със заплащане на такса.

ДЕЦА

Не събираме лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 14 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро.

ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Ако желаете да се свържете с нас по въпроси, свързани с настоящата политика или защитата на лични данни в АСМИ, моля свържете се с нас по следните начини:

На имейл адрес: ambasciata.bulgaria@osjknightsofmalta.eu

Privacy Policy

679/2016

La definizione di Policy per garantire la Privacy e la Sicurezza dei dati GDPR 2016/679 лични данни costituiscono verso l’interno delle aziende uno strumento per favorire l’applicazione della normativa e delle misure di sicurezza, verso il mondo esterno un efficace biglietto di presentazione. È dunque necessario adottare e diffondere una politica aziendale trasparente in cui siano esplicitati i limiti di utilizzo delle risorse assegnate ai dipendenti, per lo svolgimento delle mansioni lavorative, nonché le regole comportamentali da osservare per trattare in modo sicuro sia i dati informatici che quelli cartacei. In tal modo, l’Azienda: – protegge i propri investimenti – salvaguarda i dati e le informazioni – si tutela da potenziali responsabilità legali – evita problemi di sicurezza informando e incentivando i comportamenti corretti – protegge la propria reputazione.

Mario Ponte, Ambasciatore in Bulgaria del Sovrano Ordine di San Giovanni Cavalieri di Malta OSJ, suggerisce di prendere visione delle regole di trattamento dei dati personali e dell’informativa sull’uso dei Cookie che sono descritti in questa pagina.

Vi informiamo che sul sito https://datipersonali.eu/ appartenente alla nostra società di consulenza DATI PERSONALI BG Srl, società specializzata che gestisce tutte le nostre pratiche di consulenza del GDPR, potrete trovare l’informativa relativa al Trattamento dei Dati, oltre alla Politica della Privacy ed il Codice Etico al quale l’Ordine Sovrano dei Cavalieri di Malta OSJ si è uniformata.

Sappiate che Dati Personali BG Srl sarà pronta a praticare uno sconto particolare se comunicate di avere appreso questa informazione attraverso la visione del nostro sito web.

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679,  avendo presa visione dell’informativa privacy, il lettore esprime  il consenso al trattamento dei suoi  dati personali per la finalità di cui all’informativa stessa

Qualora il lettore dissenta o non approvi, in ogni momento è tenuto a comunicarci il suoi dati ed il perchè del rifiuto  iambasciata.bulgaria@osjknightsofmalta.eu

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di un’informativa che è resa, per la protezione dei dati personali ai sensi del GDPR,  a coloro che interagiscono con il nostro portale web , accessibile per via telematica a partire dall’indirizzo www.osjknightsofmalta.eu

La Privacy Policy è resa solo per il sito suddetto e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link.

Scopo del servizio

Il sito di AMBASCIATA OSJ BULGARIA  nasce con l’obiettivo di offrire agli utenti uno spazio di  informazione e condivisione per lo scambio di conoscenza e la definizione di progettualità collaborative, facilitare la creazione di partenariati e l’accesso a reti tra soggetti interessati alla beneficenza, promuovere il confronto fra famiglie in merito alla educazione delle nuove generazioni, offrire strumenti di supporto ai meno fortunati, offrire una vetrina dei nostri servizi al fine di consentire una scelta ponderata di appartenenza all’Ordine OSJ.

Inoltre, attraverso i contatti che si sviluppano, possono essere proposte collaborazioni, ovvero promozione  del dialogo e facilitazione di aggregazione di competenze intorno alle tematiche della solidarietà

Finalità del trattamento

I dati personali forniti al momento della registrazione verranno utilizzati allo scopo di consentire l’accesso al dialogo tra utenti. Oltre alla finalità riportata precedentemente i dati conferiti potranno essere trattati per l’invio di comunicazioni inerenti i servizi e le attività (es. newsletter)

Titolare e Responsabili

Titolare del trattamento dei dati è AMBASCIATA OSJ BULGARIA con sede a Sofia 1784 Mladost1, Via Jeruzalim 54 entrata 2 piano 3 interno 9

Autorizzati del trattamento sono Mario Ponte., che svolge attività e compiti correlati alla fornitura del servizio e l’avvocato Teodora Sarkizova, che svolge attività di responsabile legale ed Auditor Certificato GDPR ISDP 10003 (italiano e bulgaro);

Ad entrambi AMBASCIATA OSJ BULGARIA ha impartito istruzioni operative al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.

Dati di registrazione

I dati personali conferiti dagli utenti per consentire l’accesso ai servizi e/o raccolti successivamente in fase di utilizzo dei servizi stessi, ivi inclusi quelli relativi al traffico telematico, saranno trattati per la gestione del rapporto statutario e/o per l’erogazione dei servizi, per la gestione di eventuali reclami e contenziosi e per la prevenzione/repressioni di frodi e di qualsiasi attività illecita. Potranno, inoltre, ovviamente, essere trattati per adempiere ad obblighi di legge.

Per accedere ai servizi  ed altro faccia parte delle attività di AMBASCIATA OSJ BULGARIA   occorre registrarsi inserendo un’email valida, Nome e Cognome, oppure scrivere a ambasciata.bulgaria@osjknightsofmalta.eu

Dati di navigazione

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito e altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono.

Per maggiori dettagli si rimanda alla specifica informativa all’uso del cookie nella seconda parte di questa  pagina

Dati forniti volontariamente dall’utente

L’obiettivo del sito si realizza principalmente attraverso la condivisione e la pubblicazione dei dati di contatto

L’utilizzatore si impegna a non condividere mediante il sito informazioni circa dati personali di terze persone non autorizzati e informazioni protette da copyright, marchi registrati, brevetti, segreti aziendali o altre proprietà intellettuali, personali, contrattuali, di proprietà o diritti di parti terze senza l’esplicito permesso del titolare dei rispettivi diritti. L’utente è l’unico responsabile per danni risultanti dal mancato ottenimento di permessi o da altri danni direttamente o indirettamente cagionati risultanti da contenuti conferiti e/o condivisi attraverso il sito

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è effettuato nel rispetto del GDPR  in materia di protezione dei dati personali.

Il trattamento è effettuato principalmente con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. Il trattamento dei dati sarà effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione correlate alle finalità di cui alla presente informativa e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

I dati conferiti saranno trattati e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati e comunque nel rispetto delle procedure privacy interne.

I dati possono essere comunicati, in caso di richiesta, alle autorità competenti, in adempimento ad obblighi derivanti da norme inderogabili di legge.

Diritti degli interessati

Gli interessati potranno esercitare in ogni momento i diritti previsti dal GDPR in merito al “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”, fra cui quello di ottenere la conferma dell’esistenza dei dati che li riguardano, chiederne l’origine, conoscere l’elenco aggiornato dei Responsabili; verificare l’esattezza dei dati, chiederne la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta, contattando il Titolare del trattamento ambasciata.bulgaria@osjknightsofmalta.eu

Il presente documento costituisce la “Privacy Policy” di questo sito.null

Qualora il lettore dissenta o non approvi, in ogni momento è tenuto a comunicarci il suoi dati ed il perchè del rifiuto a  ambasciata.bulgaria@osjknightsofmalta.eu

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di un’informativa che è resa, per la protezione dei dati personali ai sensi del GDPR,  a coloro che interagiscono con il nostro portale web , accessibile per via telematica a partire dall’indirizzo http://www.osjknightsofmalta.eu

La Privacy Policy è resa solo per il sito suddetto e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link.

Autorizzati del trattamento sono Mario Ponte., che svolge attività e compiti correlati alla fornitura del servizio e l’avvocato Teodora Sarkizova, che svolge attività di responsabile legale ed Auditor Certificato 10003 (italiano e bulgaro);

Ad entrambi LICHNIDANNI BG ha impartito istruzioni operative al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.

Per maggiori dettagli si rimanda alla specifica informativa all’uso del cookie nella seconda parte di questa  pagina

Il presente documento costituisce la “Privacy Policy” di questo sito.

Informativa sull’uso dei cookie

Cosa sono i cookie?

I cookie sono piccoli file di testo che vengono inviati dal sito web visitato dall’utente sul dispositivo dell’utente (solitamente al browser), dove vengono memorizzati in modo da poter riconoscere tale dispositivo alla successiva visita. Ad ogni visita successiva, infatti, i cookie sono reinviati dal dispositivo dell’utente al sito.’

I cookie possono essere istallati, però, non solo dallo stesso gestore del sito visitato dall’utente (cookie di prima parte), ma anche da un sito diverso che istalla cookie per il tramite del primo sito (cookie di terze parti) ed è in grado di riconoscerli. Questo accade perché sul sito visitato possono essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni, link a pagine web di altri domini, etc) che risiedono su server diversi da quello del sito visitato. Ai sensi di quanto indicato nel Provvedimento del Garante della Privacy del 8 Maggio 2014 “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie” (di seguito, “Provvedimento”), per i cookie istallati da terze parti, gli obblighi di informativa e, se ne ricorrono i presupposti, di consenso gravano sulle terze parti; il titolare del sito, in qualità di intermediario tecnico fra le terze parti e gli utenti, è tenuto ad inserire nell’informativa estesa i link aggiornati alle informative e i moduli di consenso delle terze parti.

In base alla finalità, i cookie si distinguono in cookie tecnici ed in cookie di profilazione.

I cookie tecnici sono istallati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell’informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio

Sono solitamente utilizzati per consentire una navigazione efficiente tra le pagine, memorizzare le preferenze degli utenti, memorizzare informazioni su specifiche configurazioni degli utenti, effettuare l’autenticazione degli utenti, etc. I cookie tecnici possono essere suddivisi in cookie di navigazione, utilizzati al fine di registrare dati utili alla normale navigazione e fruizione del sito web sul computer dell’utente (permettendo, ad esempio, di ricordare la dimensione preferita della pagina in un elenco) e cookie funzionali, che consentono al sito web di ricordare le scelte effettuate dall’utente al fine di ottimizzarne le funzionalità (ad esempio, i cookie funzionali consentono al sito di ricordare le impostazioni specifiche di un utente, come la selezione del paese e, se impostato, lo stato di accesso permanente). Alcuni di questi cookie (detti essenziali o strictly necessary) abilitano funzioni senza le quali non sarebbe possibile effettuare alcune operazioni.

Ai cookie tecnici sono assimilati (e, pertanto, come precisato nel GDPR, per la relativa istallazione, non è richiesto il consenso degli utenti, né gli ulteriori adempimenti normativi) i cookie cd. analytics se realizzati e utilizzati direttamente dal gestore del sito prima parte (senza, dunque, l’intervento di soggetti terzi) ai fini di ottimizzazione dello stesso per raccogliere informazioni aggregate sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso, nonché i cookie analitici realizzati e messi a disposizione da terze parti ed utilizzati dal sito prima parte per meri fini statistici, qualora vengano, fra l’altro, adottati strumenti idonei a ridurre il potere identificativo dei cookie analitici che utilizzano (ad esempio, mediante il mascheramento di porzioni significative dell’indirizzo IP).

I cookie di profilazione servono a tracciare la navigazione dell’utente, analizzare il suo comportamento ai fini marketing e creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, etc. in modo da trasmettere messaggi pubblicitari mirati in relazione agli interessi dell’utente ed in linea con le preferenze da questi manifestati nella navigazione on line. Tali cookie possono essere istallati sul terminale dell’utente solo se questo abbia espresso il proprio consenso con le modalità indicate nel GDPR.

In base alla loro durata, i cookie si distinguono in persistenti, che rimangono memorizzati, fino alla loro scadenza, sul dispositivo dell’utente, salva rimozione da parte di quest’ultimo, e di sessione, che non vengono memorizzati in modo persistente sul dispositivo dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser.

Quali cookie sono utilizzati da  GDPR 679 ?

Cookie tecnici

Il presente sito fa uso di cookie tecnici, installati dal sito stesso al fine di monitorare il funzionamento del sito e consentire una navigazione efficiente sullo stesso.

Tali cookie sono strettamente necessari per il corretto funzionamento del sito o per consentire la fruizione dei contenuti e dei servizi richiesti dall’utente.

A norma del GDPR per la protezione dei dati personali e del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali relativo all’“Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookies” dell’8 maggio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014, è possibile installare nel browser degli utenti i cookies tecnici essenziali per il corretto funzionamento di un sito web, nonché quelli analytics di terze parti, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso, fermo restando l’obbligo di informativa ai sensi del GDPR

Il presente sito utilizza, fra i cookie di terze parti assimilabili a quelli tecnici, i cookie analytics di Google al fine di analizzare statisticamente gli accessi o le visite al sito stesso e consentire al titolare di migliorarne la struttura, le logiche di navigazione e i contenuti. Tali cookie, opportunamente anonimizzati (es. mascheramento indirizzo IP), consentono la raccolta di informazioni aggregate sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito senza poter identificare il singolo utente.

Cookie di Social Network

Il presente portale consente agli utenti di condividere i relativi contenuti sui Social Network (come Youtube, Twitter) accedendo direttamente ai siti dei suddetti Social Network. Eventuali cookie potrebbero pertanto essere istallati su tali siti (e non sul presente portale).  GDPR 679  non è a conoscenza della finalità dei cookie eventualmente istallati dai suddetti Social Network sui relativi siti. Al fine di permettere agli utenti di conoscere modalità e finalità dei trattamenti delle informazioni degli utenti da parte delle Terze parti, si riportano i seguenti link alle informative privacy e le cookie policy dalle Terze parti coinvolte:

Google

https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

Twitter

https://twitter.com/privacy?lang=ithttps://support.twitter.com/articles/20170519#

Non sono utilizzati sul presente sito cookie di profilazione né di prima né di terza parte.

È possibile disabilitare i cookie?

Si segnala che di default quasi tutti i browser web sono impostati per accettare automaticamente i cookie. I navigatori possono comunque modificare la configurazione predefinita tramite le impostazioni del browser utilizzato, che consentono di cancellare/rimuovere tutti o alcuni cookie o bloccare l’invio dei cookie o limitarlo a determinati siti. La disabilitazione/il blocco dei cookies o la loro cancellazione potrebbe però compromettere la fruizione ottimale di alcune aree del sito o impedire alcune funzionalità, nonché influire sul funzionamento dei servizi delle terze parti.

La configurazione della gestione dei cookie dipende dal browser utilizzato. Si riportano, di seguito i link alle guide per le gestione dei cookie dei principali browser:

Microsoft Internet Explorer

Da “Strumenti” selezionare “Opzioni internet”. Nella finestra pop up selezionare “Privacy” e regolare le impostazioni dei cookies oppure tramite i link:

http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookieshttp://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9

Google Chrome per Desktop

Selezionare “Impostazioni”, poi “Mostra impostazioni avanzate”, successivamente nella sezione “Privacy” selezionare “Impostazione Contenuti” e regolare le impostazioni dei cookie oppure accedere tramite i link:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookieshttps://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

Google Chrome per Mobile

Accedere tramite link

https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=it

Mozilla Firefox

Selezionare “Opzioni” e nella finestra di pop up selezionare “Privacy” per regolare le impostazioni dei cookie, oppure accedere tramite i link

https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookieshttps://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie

Apple Safari

Selezionare “Preferenze” e poi “Sicurezza” dove regolare le impostazioni dei cookie oppure accedere tramite il link:

https://support.apple.com/it-it/HT201265

Opera

Selezionare “Preferenze”, poi “Avanzate” e poi “Cookie” dove regolare le impostazioni dei cookie oppure accedere tramite il link:

http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

Browser nativo Android

Selezionare “Impostazioni”, poi “Privacy” e selezionare o deselezionare la casella “Accetta cookie”.

Per i browser diversi da quelli sopra elencati consultare la relativa guida per individuare le modalità di gestione dei cookie.